fbpx

Štatút súťaže – VIANOČNÁ 24HODINOVKA – Stanica Košice

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE –

„Vianočná 24hodinovka“

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava,IČO:
  36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 5920/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len „súťaž“).

 

 1. Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach na adrese: Staničné námestie 11, 040 01 Košice (ďalej len „Stanica Košice“).

 

 1. Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami súťaže tak, ako sú v ňom upravené. Taktiež prehlasujú že spĺňajú podmienky v zmysle čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci berie zapojením sa do súťaže taktiež na vedomie, že hlasovaním nevzniká žiaden zmluvný vzťah medzi ním a Vyhlasovateľom súťaže.

 

 

 1. Účel a predmet súťaže
 2.   Účelom súťaže je zvyšovanie povedomia o brande „Stanice Košice“ ako nákupného centra v srdci východu.

 

 1. Miestom konania akcie je sociálna sieť Facebook na facebookovej stránke Stanica Košice: https://www.facebook.com/stanicakosice/

 

 1. Predmetom súťaže je komentovanie formou zaslania fotografie špeciálneho vianočného balíčka a označenie/napísanie prevádzky kde ho komentujúci našiel a odfotil prostredníctvom osobného profilu súťažiaceho na sociálnej sieti Facebook a to v komentári pod príspevok s názvom Vianočná 24 hodinovka vyhlasovateľa súťaže, zverejneného na jeho Facebook stránke.

 

 1. Štatút a informácie k súťaži sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa: www.stanicakosice.sk

 

 

III.         Podmienky účasti v súťaži

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach účasti v súťaži.

 

 1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je štátnym občanom SR (ďalej len „súťažiaci“alebo „účastník súťaže“).

 

 1. Súťažiacim môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v tomto štatúte. Jeden súťažiaci sa môže predmetnej súťaže zúčastniť viackrát počas celého priebehu súťaže.

 

 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi, alebo k WGS Holding a.s. a jej dcérskych spoločností ani osoby blízke týmto osobám (§ 116 zákona č. 40/1964 Z.z.). V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane účastníkom súťaže, prípadne jej výhercom, výhra jej nebude odovzdaná z dôvodu porušia jasne a zrozumiteľne stanovených podmienok. Rovnako, ak by mal Vyhlasovateľ vážne a odôvodnené podozrenie zo spáchania podvodného, či nekalosúťažného konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže, výhra nebude odovzdaná takej osobe vôbec, alebo do času, kým táto osoba nepreukáže opak. Nadväzujúc na uvedené vyššie si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých, ktorý nebudú spĺňať alebo porušia podmienky tejto súťaže.

 

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

 

 1. V prípade, že sa výhercom v súťaži stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa týchto podmienok, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

 

 1. Priebeh súťaže

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach a priebehu súťaže.

 

 1. Súťaž bude prebiehať v termíne 1.kolo: 15.12.2022 a 2.kolo: 21.12.2022.

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci tak, že zverejní v komentári pod príspevkom Vianočná 24hodinovka fotografiu špeciálneho balíčka a označí názov prevádzky, v ktorej balíček našiel:
 • v čase 1.kola: od 15.12.2022 od 5:00 do 16.12. 5:00, kedy bude súťaž ukončená.
 • v čase 2.kola: od 21,12,2022 od 5:00 do 22.12.2022 5:00, kedy bude súťaž ukončená.
 1. Prvý súťažný post bude vymazaný o 15:00 dňa 16.12.2022 aby nedošlo k zámene súťažných postov súťažiacimi.
 2. Súťažiace komentáre z 1. kola súťaže sa neprenášajú do ďalšieho kola automaticky. Súťažiaci sa musí opäť zapojiť hoci aj s rovnakou fotografiou a označením prevádzky.
 3. Žrebovanie sa uskutoční v 1.kole 16.12. o 12:00, v 2.kole 22.12. o 12:00 za prítomnosti marketingového oddelenia a zástupcov spoločnosti RAIL Group a.s. 
 4. Súťažiaci, ktorí zašlú požadované odpovede v komentári v zmysle bodu 2.1 tohto článku a splnia podmienky súťaže, budú automaticky zaradení do žrebovania o 1 výhru.

 

 1. Výhry, na ktoré Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž sú:

 

1.súťažný termín 15.12.2022

Rodinný pobyt v Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT ****pre 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti ( do 12 rokov) na 2 noci v hodnote 359,-€.

2.súťažný termín 21.12.2022

Wellness pobyt v Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT ****pre 2osoby na 2 noci v hodnote 362,-€.

 

Partner súťaže:

Zemplinska šírava s.r.o., Partizánska 65, 071 01 Michalovce

 

 1. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní elektronickým systémom. Vyhlasovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok súťaže do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania výhercom súťaže prostredníctvom Facebookovej stránky „Stanica Košice“. Pokiaľ účastník súťaže nebude takýmto spôsobom upovedomený stranou Vyhlasovateľa, znamená, že v súťaži neuspel.
 2. Výhercom súťaže budú odovzdané výhry do rúk v priestoroch Stanice Košice najneskôr do 5 dní od oznámenia výsledku úspešným súťažiacim. Pokiaľ na správu od Vyhlasovateľa súťažiaci nezareaguje v lehote 5 dní od oznámenia o výhre a výhru si do uvedeného termínu neprevezme, nárok na výhru stráca. Pre prípad neprevzatia výhry, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii a za týchto okolností nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera.

 

 1. Ceny nebudú zasielané formou Slovenskej pošty.

 

 1. Každý účastník súťaže súhlasí so spôsobom uverejnenia výsledkov súťaže.

 

 1. Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru iba v rozsahu a za podmienok určených podmienkami súťaže v tomto štatúte.

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté  s neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.

 

 1. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou, výhrou v spotrebiteľskej súťaži. V prípade rozporu ustanovení podmienok v tomto štatúte  súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže.

 

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová povinnosť je na strane výhercu.  

 

 1. Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník súťaže vždy informovaný.

 

 1. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov súťaže nebolo možné.

 

 1. Ak účastník súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).

 

 1. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
 • Pre účasť a vyhodnotenie súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko
 • Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje súťažiaceho.
 • Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a/alebo Partner (podľa toho, komu sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov), pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka súťaže.

 

 1. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.

 

 1. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.)

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.

 

 1. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

 1. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, nie sú do súťaže nijak zapojení a voči súťažiacim nemajú žiadne záväzky. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.Údaje poskytuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook.
 2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice a Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom:Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie súťaže ako aj na zmenu podmienok súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto štatútu alebo doplňujúcich informácií o súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok súťaže akceptuje.

 

 1. Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v tomto štatúte  súťaže a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel.

 

 1. Právne vzťahy týmto štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14.12.2022.

 

V Košiciach, dňa 14.12.2022.