fbpx

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Vianočná SMS súťaž Stanice Košice „ČAS ZÁZRAKOV. ČAS VIANOC.“

Čl. I. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom spotrebiteľskej propagačnej súťaže „ČAS ZÁZRAKOV. ČAS VIANOC.“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť IDEA ELEMENT, s.r.o., so sídlom Urbánkova 10, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 46040242, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 27164/V (ďalej aj len „Organizátor“). Organizátor organizuje Súťaž pre potreby svojho klienta – Zadávateľa.
 2. Zadávateľom je spoločnosť RAIL Group a.s. so sídlom Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO 36587826, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.5920/B (ďalej len Zadávateľ). Zadávateľ je na základe Zmluvy č.1 o predmete revitalizácie železničnej stanice Košice, užívateľom predmetu užívania – nákupnej pasáže Stanica Košice, nachádzajúceho sa na Staničnom námestí 11, 040 01 Košice (ďalej len „Stanica Košice“).
 3. Technickým partnerom Súťaže je spoločnosť IDEAMIX, s. r. o., so sídlom Prešovská 43, 821 02 Bratislava, IČO: 46147021, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava IIII, oddiel: Sro, vložka č. 106808/B (ďalej len „Technický partner“).
 4. Obchodný partner zadávateľa je každý podnájomca zadávateľa, ktorý na základe Zmluvy o podnájme nebytového priestoru prevádzkuje prevádzku obchodu a/alebo služieb nákupnej pasáže Stanica Košice (ďalej aj len „Obchodní partneri“).
 5. Organizátor Súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej aj len „Pravidlá“).

  Čl. II. Účel Súťaže

1. Účelom Súťaže je propagácia apodpora Stanice Košice apodpora predaja produktov Obchodných partnerov nachádzajúcich sa vkamenných predajniach vStanici Košice ako aj podpora apropagácia vybraných elektronických komunikačných služieb marketingových partnerov spoločností Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „spoločnosť Orange“), Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 848 863 (ďalej len „spoločnosť O2“) a SWAN, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202 (ďalej len „ spoločnosť SWAN“) (spolu ďalej všetky tieto subjekty aj ako „Mobilní operátori“).

Čl. III. Trvanie Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v čase od 15.11.2023 (od 00:00:00 hod.) do 21.12.2023 (do 23:59:59 hod.) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).
 2. Pre účely týchto Pravidiel sa prihlasovacie SMS do Súťaže s určeným textom „STANICA (medzera) dátum nákupu z bločku“ poslaných zákazníkom Obchodných partnerov na číslo 707, keď predtým daný zákazník vykoná nákup ľubovoľného tovaru u Obchodných partnerov v hodnote minimálne 5,00 EUR (slovom: päť eur), považujú sa prihlasovacie SMS zaslané počas Trvania Súťaže a nimi prijatý uvedený text do systému Technického partnera Súťaže, pričom takýto nákup Súťažiaci vykoná počas Trvania Súťaže.
 3. Súťaž pozostáva z:

a) 37 denných súťažných cyklov, pričom za súťažný cyklus sa považuje každý jeden kalendárny deň počas Trvania Súťaže pozostávajúci z 24 hodín (ďalej len „Súťažný cyklus“), prvý Súťažný cyklus začína v stredu 15.11.2023 00:00:00 hod. a trvá do 23:59:59 hod. toho dňa a posedný Súťažný cyklus je vo štvrtok 21.12.2023 od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod..

b) a zároveň z 1 celkového súťažného cyklu, pričom za celkový súťažný cyklus sa považuje celé obdobie Trvania Súťaže a to nasledovne: od stredy 15.11.2023 od 00:00:00 hod. do štvrtka 21.12.2023 do 23:59:59 hod., pozostávajúci z 37 kalendárnych dní (ďalej len „Celkový súťažný cyklus“);

4. Organizátor je oprávnený Trvanie Súťaže predĺžiť či skrátiť na základe vlastného rozhodnutia, ktoré bude zverejnené formou oznámenia obdobným spôsobom, ako sú zverejnené Pravidlá Súťaže. V prípade, ak sa Organizátor rozhodne skrátiť Trvanie Súťaže platí, že ukončenie Trvania Súťaže nenastane skôr, ako uplynie aktuálny (v danom čase prebiehajúci) Súťažný cyklus v zmysle bodu 3 písm. b) tohto článku Pravidiel, t.j. až po riadnom vyžrebovaní všetkých výhier týkajúcich sa daného aktuálneho Súťažného cyklu vrátane odovzdania vyžrebovaných Výhier za daný Súťažný cyklus výhercom. Po skončení Trvania Súťaže, Organizátor Súťaže nie je povinný odovzdať akékoľvek ďalšie Výhry. Je teda na rozhodnutí Organizátora Súťaže, či v prípade predčasného ukončenia Súťaže, resp. skrátenia Trvania Súťaže odovzdá, alebo neodovzdá aj ďalšie Výhry, ktoré sa nevzťahujú k ukončenému Súťažnému cyklu. Za rovnakých podmienok je Organizátor oprávnený Súťaž predčasne ukončiť aj z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka a to vrátane situácií, kedy bude príslušnými orgánmi verejnej moci nariadené zatvorenie maloobchodných prevádzok na území SR, zákaz vychádzania, pandemické opatrenia, resp. obdobné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb či z dôvodu iného nebezpečenstva.

Čl. IV. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Za účastníka Súťaže sa považuje a do žrebovania o súťažné výhry bude zaradená fyzická osoba nepodnikateľ,
  1. a)  ktorá počas Trvania Súťaže je, alebo sa počas Trvania Súťaže stane oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zMobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; ktorá
  2. b)  sa nasledovným spôsobom zapojí do Súťaže:
   1. (i)  počas Trvania Súťaže uskutoční nákup v akejkoľvek kamennej prevádzke Obchodných partnerovv Stanici Košice (v minimálnej hodnote 5,- EUR (slovom: päť eur), (ďalej len „Nákup“);
   2. (ii)  počas Trvania Súťaže, odošle súťažnú registračnú SMS v tvare: „STANICA (medzera) dátum nákupu z bločku“; pričom text „dátum z bločku“ musí predstavovať číselné uvedenie dátumu, ktorý označuje deň a mesiac vykonania Nákupu a to v niektorom z nižšie zadefinovaných formátov:,
    príklad formátu takejto SMS: „STANICA 1.12.2023“ alebo„STANICA 01.12.2023“ alebo „Stanica 1.12.“ alebo „stanica 1.dec.2023“),

    z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého z Mobilných operátorov na telefónne číslo

    707; a

   3. (iii)  bude jej doručená spätná registračná SMS v hodnote 1 EUR s DPH, ktorá potvrdí účasť v Súťaživ danom Súťažnom cykle;

  (ďalej len „Súťažiaci“).

 2. Počet SMS v takomto tvare odoslaných z 1 telefónneho čísla nie je obmedzený; Súťažiaci sa zaradí do žrebovania o Dennú výhru bez ohľadu na to, v ktorom Súťažnom cykle nákup zrealizoval. Nákup však musí byť zrealizovaný počas Trvania Súťaže. Nákup v prípade výhry musí preukázať pokladničným bločkom s dátumom počas Trvania súťaže s minimálnou hodnotou 5,- EUR.
 3. Súťažiaci si každou takto zaslanou SMS zvyšuje svoju šancu na výhru v Súťaži, pričom platí, že za každú registračnú SMS odoslanú v požadovanom tvare: „STANICA (medzera) dátum nákupu z bločku“ bude každé takéto telefónne číslo zaradené do žrebovania 1x (slovom jeden krát), prípadne podľa počtu bonusových / prémiových zaradení do žrebovania podľa Čl. VI., ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b); a iba v súťažnom cykle, v ktorom poslal platnú súťažnú registračnú SMS.

Čl. V. Výluky z účasti v Súťaži

1. Z účasti v Súťaži je vylúčená:

a)  osoba, ktorej bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, zastavené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým z Mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb takejto osobe“); takáto osoba je vylúčená zo Súťaže a zo žrebovania:

(i)  o výhry za každý taký Súťažný cyklus, počas ktorého stav neposkytovania služieb takejto osobe začal alebo akúkoľvek dobu trval, alebo takýto stav neposkytovania služieb takejto osobe začal alebo trval v čase od skončenia tohto Súťažného cyklu až do momentu odovzdania akejkoľvek výhry za tento Súťažný cyklus;

(ii)  o Hlavnú výhru, ak stav neposkytovania služieb takejto osobe začal, alebo trval kedykoľvek počas Trvania Súťaže alebo v čase od skončenia Trvania Súťaže do momentu odovzdania Hlavnej výhry;

b)  osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže prostredníctvom odoslania SMS z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého z Mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zastavené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým z Mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu“); takáto osoba je vylúčená zo Súťaže zo žrebovania:

(i)  o výhry za každý taký Súťažný cyklus, počas ktorého stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu začal alebo akúkoľvek dobu trval, alebo takýto stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu začal alebo trval v čase od skončenia tohto Súťažného cyklu až do momentu odovzdania akejkoľvek výhry za tento Súťažný cyklus;

(ii)  o Hlavnú výhru, ak stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu začal, alebo trval kedykoľvek počas Trvania Súťaže alebo v čase od skončenia Trvania Súťaže do momentu odovzdania Hlavnej výhry;

c)  osoba, voči ktorej niektorý z Mobilných operátorov eviduje v deň žrebovania a/alebo v deň odovzdania výhry akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku;

d)  osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže prostredníctvom odoslania SMS z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého z Mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému niektorý z Mobilných operátorov eviduje v deň žrebovania a/alebo v deň odovzdania výhry v Súťaži akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku.

 1. Súťažiaci, ktorí už získali niektorú z Denných výhier, môžu získať Hlavnú výhru a pokiaľ Organizátor neurčí inak, tak môžu získať aj ďalšiu inú Dennú výhru alebo Bonusovú výhru.
 2. V prípade, že sa bude žrebovať viac Denných výhier za jeden Denný Súťažný cyklus, súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca Dennej výhry nemôže vyhrať ďalšiu Dennú výhru v tom istom súťažnom kole.
 3. V prípade, že sa bude žrebovať viac Bonusových výhier za jeden Denný Súťažný cyklus, súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca Bonusovej výhry nemôže vyhrať ďalšiu Bonusovú výhru v tom istom súťažnom cykle.
 4. Osobám vylúčeným z účasti v Súťaži podľa ods. 2. tohto článku Pravidiel nevzniká nárok na výhru v Súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v Súťaži, nárok na výhru v Súťaži im zaniká.

  Čl. VI. Zaradenie do žrebovania

1. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Dennú výhru pre daný Súťažný cyklus, prípadne do žrebovania o Hlavnú výhru či Bonusovú výhru, výlučne telefónne čísla priradené k SIM kartám niektorého z Mobilných operátorov, z ktorých bola odoslaná zo strany Súťažiaceho SMS v požadovanom tvare podľa čl. IV, ods. 1 písm. b); a počas daného Súťažného cyklu bola prijatá do systému Technického partnera Súťaže v súlade s ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodov (i) a (ii) týchto Pravidiel (ďalej aj len „Telefónne číslo“).

2. Do žrebovania o Dennú výhru pre daný Súťažný cyklus, prípadne o Bonusovú výhru, bude zaradené Telefónne číslo v počte rovnajúcom sa počtu

          a) všetkých SMS, ktoré boli z tohto Telefónneho čísla počas daného Súťažného cyklu prijaté do systému Technického partnera Súťaže v požadovanom tvare v súlade s ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodov (i) až (iv) týchto Pravidiel;

b) a prípadných bonusových / prémiových zaradení do žrebovania viažucich sa k danému Telefónnemu číslu; pričom platí, že pri prijatí SMS do systému Technického partnera Súťaže počas daného súťažného cyklu z daného Telefónneho čísla s platnou registračnou súťažnou SMS, bude takéto Telefónne číslo zaradené do tohto žrebovania automaticky 1-krát; o prípadnej zmene možností a spôsobu získania bonusového/ prémiového zaradenia do žrebovania o Denné alebo Bonusové výhry v Súťaži budú Súťažiaci informovaní počas Trvania Súťaže formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej zo strany Organizátora Súťaže alebo Technického partnera Súťaže.

3. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Hlavnú výhru výlučne Telefónne čísla priradené k SIM kartám niektorého z Mobilných operátorov, z ktorých bola odoslaná zo strany Súťažiaceho SMS v požadovanom tvare a počas Trvania Súťaže bola prijatá do systému Technického partnera Súťaže v súlade s ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodov (i) a (iv) a ods. 2 písm. a) až b) týchto Pravidiel (ďalej len „Telefónne čísla súťažiace o Hlavnú výhru“, alebo v jednotnom čísle „Telefónne číslo súťažiace o Hlavnú výhru“).

4.Do žrebovania o Hlavnú výhru bude Telefónne číslo súťažiace o Hlavnú výhru zaradené v počte rovnajúcom sa počtu

a) SMS, v akom boli z tohto Telefónneho čísla súťažiaceho o Hlavnú výhru počas Trvania Súťaže prijaté SMS do systému Technického partnera Súťaže v tvare v súlade s ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodov (i) a (iv) a ods. 2 písm. a) až b) týchto Pravidiel;

b) a prípadných bonusových / prémiových zaradení do žrebovania viažucich sa k danému Telefónnemu číslu; pričom platí, že pri prijatí SMS do systému Technického partnera Súťaže počas daného súťažného cyklu z daného Telefónneho čísla s platnou registračnou súťažnou SMS, bude takéto Telefónne číslo zaradené do tohto žrebovania automaticky 1-krát; o prípadnej zmene možností a spôsobu získania bonusového/ prémiového zaradenia do žrebovania o Hlavnú výhru v Súťaži budú Súťažiaci informovaní počas Trvania Súťaže formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej zo strany Organizátora Súťaže alebo Technického partnera Súťaže.

5. Platí, že do počtu SMS pre zaradenie do žrebovania o výhry v Súťaži sa bude započítavať každá jedna SMS v rovnakom tvare, t.j. ak Súťažiaci pošle viac SMS v tvare podľa ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) a/alebo ods. 2 písm. b), budú sa všetky tieto SMS považovať ako ďalšie zaradenie Súťažiaceho do žrebovania v danom Súťažnom dni a do žrebovania o Hlavnú výhru.

Čl. VII. Žrebovanie o výhry

 1. Žrebovanie o Dennú výhru sa uskutoční vždy v deň nasledujúci po ukončení daného denného Súťažného cyklu v čase od 09:00 hod. do 12:00.
 2. Žrebovanie o Výhry sa uskutoční náhodným výberom z Telefónnych čísel zaradených do žrebovania v súlade s Čl. VI. týchto Pravidiel, a to s použitím automatického systému (generátora).
 3. Organizátor vyžrebuje pri každom žrebovaní spomedzi všetkých Telefónnych čísel zaradených do žrebovanie vždy 1 telefónne číslo (ďalej len „Výherné Telefónne číslo“) a tri ďalšie Telefónne čísla, ku ktorým pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto Telefónne čísla vyžrebované (ďalej len „Náhradné Telefónne čísla“).
 4. Následne Organizátor uskutoční telefonický hovor na Výherné Telefónne čísla za účelom kontaktovania Súťažiacich, ktorí sa prostredníctvom odoslania SMS v tvare podľa ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) z Výherného Telefónneho čísla Súťaže zúčastnili. Vprípade, že sa Organizátorovi zakýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom Výherných Telefónnych čísiel Súťažiacim dovolať, zopakuje Organizátor pokus o opätovné dovolanie sa Súťažiacim prostredníctvom Výherných Telefónnych čísiel najmenej 5-krát od hodiny vyžrebovania až do 15:00 hod. toho istého pracovného dňa. V prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Výherné Telefónne čísla Súťažiacim dovolať, Súťažiacim, ktorí sa na Súťaži prostredníctvom Výherných Telefónnych čísiel zúčastnili, zaniká nárok na príslušnú Dennú výhru v danom Súťažnom cykle.
 1. Následne bude Organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradných Telefónnych čísel uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania Súťažiacich, ktorí sa prostredníctvom odoslania SMS v tvare podľa ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) z Náhradných Telefónnych čísel vyžrebovaných ako ďalších v poradí, Súťaže zúčastnili, a to nasledovne:     V deň po ukončení daného Súťažného cyklu v čase od 15:01 hod., Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradných Telefónnych čísiel vyžrebovaných ako prvé v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na v poradí prvé vyžrebované Náhradné Telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí prvého vyžrebovaného Náhradného Telefónneho čísla, zaniká nárok na príslušnú Dennú výhru v danom Súťažnom cykle a rovnakým spôsobom pokračuje s kontaktovaním ďalších Náhradných telefónnych čísiel.
 2. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať Súťažiacich, ktorí sa zúčastnili Súťaže prostredníctvom odoslania SMS v tvare podľa ust. Čl. IV. ods. 1 písm. b) z Výherných Telefónnych čísiel alebo Náhradných Telefónnych čísiel, Organizátor má právo naložiť s Dennou výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť o neudelení Dennej výhry, kedy nárok na Dennú výhru nevznikne žiadnemu Súťažiacemu alebo rozhodne ouskutočnení nového žrebovania oDennú výhru za daný Súťažný cyklus. Termín a podmienky prípadného nového žrebovania stanoví Organizátor dodatočne a zverejní ich obdobne ako zverejnil tieto Pravidlá alebo inou formou podľa uváženia.
 3. Kontaktovať Súťažiacich prostredníctvom Výherných Telefónnych čísiel alebo Náhradných Telefónnych čísiel znamená uskutočniť s daným Súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku daného Súťažiacich na príslušnú výhru v Súťaži v zmysle Čl. IX. Ods. 1 písm. d) týchto Pravidiel.
 4. Žrebovanie o Hlavnú výhru sa uskutoční dňa 22.12.2023 po žrebovaní o Dennú výhru za 37. Súťažný cyklus. Najprv bude vykonané žrebovanie o Dennú výhru a následne o Hlavnú výhru.
 5. Na žrebovanie o Hlavnú výhru sa primerane vzťahujú ods. 1. až 7. tohto článku Pravidiel.
 6. V prípade zaradenia Bonusových výhier sa na žrebovanie o Bonusové výhry primerane vzťahujú ods. 1. až 7. tohto článku Pravidiel pričom platí, že v prípade žrebovania Bonusových výhier v rovnaký deň ako žrebovanie o Denné výhry, bude najprv vykonané žrebovanie Dennej výhry a až následne žrebovanie Bonusovej výhry.

  Čl. VIII. Výhry poskytnuté do Súťaže

1. Výhrami v Súťaži sú:

a) 37 Denných výhier, za každý Súťažný cyklus (jeden kalendárny deň) sa vyžrebuje 1 výherca jednej Dennej výhry, (ďalej len „Denná výhra“); dennými výhrami sú:

page5image12663424 page5image12663216

Pričom budú žrebované v poradí v akom sú očíslované, teda v prvom Dennom Súťažnom Cykle bude žrebovaná výhra číslo 1, v druhom výhra čísla 2 atď..

b) Hlavnávýhra, ktorá predstavuje iPhone15 Black 256GB (v týchto Pravidlách len „Hlavná výhra“),

c) Bonusové výhry, avšak iba v prípade, že Organizátor Súťaže počas Trvania Súťaže rozhodne o zaradení ich poskytovania v Súťaži; opredmete ahodnote Bonusových výhier budú Súťažiaci informovaní spôsobom zvoleným Organizátorom a to najmä cez sociálne siete Stanice Košice (ďalej len „Bonusové výhry“),

(ďalej spolu aj ako „Výhry“).

 1. Obstarávateľom Výhier do Súťaže je Organizátor.
 2. Organizátor má právo zameniť Výhry o podobné v hodnote rovnajúcej sa alebo vyššej ako je Výhra v danom súťažnom kole.
 3. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhry podliehajú príslušným daňovým a odvodovým povinnostiam.

page6image12587488 Čl. IX. Výherca

 1. Výhercom súťaže sa stáva Súťažiaci:
  page6image12587696page6image12587904

         a)  ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa Čl. IV. týchto Pravidiel, a zároveň

b)  ktorý nie je vylúčený z účasti v Súťaži podľa Čl. V. týchto Pravidiel, a zároveň

c)  ktorý oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej je priradené Telefónne číslo platne zaradené do žrebovania o Výhry podľa Čl. VI. týchto Pravidiel a vyžrebované podľa Čl. VII. týchto Pravidiel; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pre určenie Výhercu nie je rozhodujúce, či je Súťažiaci osoba zhodná súčastníkom uvedeným v príslušnej zmluve oposkytovaní verejných služieb uzavretej sniektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, ale skutočnosť, že Súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je priradené vyžrebované Telefónne číslo v čase uskutočnenia telefonického hovoru s Organizátorom podľa Čl. VII. ods. 3 až 8 týchto Pravidiel, t.j. Výhercom sa nemôže stať Súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu; a

d)  ktorému sa Organizátor úspešne dovolal v súlade Čl. VII. týchto Pravidiel a ktorý Organizátorovi počas tohto telefonického hovoru alebo najneskôr do 15:00 hod toho istého dňa od momentu jeho uskutočnenia poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo; a

e)  ktorý v lehote uvedenej vo výzve Organizátora do 3 (slovom troch) pracovných dní predloží Organizátorovi:

  1. (i)  originál pokladničného bloku preukazujúceho nákup u Obchodného partnera a preukazujúci minimálnu sumu nákupu a dátum preukazujúci Nákup počas Trvania Súťaže, pričom na základe predchádzajúcej výzvy Organizátora a v dohodnutom termíne už tento blok ako jeho kópiu osobne alebo v elektronickej forme (napr. e-mailom) poskytol Organizátorovi za účelom prvotného overenia splnenia podmienok (v prípade Výhier musí byť pokladničný blok preukazujúci nákup súťažného výrobku datovaný počas Trvania Súťaže);
  2. (ii)  SIM kartu, ku ktorej je priradené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa Organizátor úspešne dovolal podľa Čl. VII. týchto Pravidiel, a
  3. (iii)  v prípade, že o to Organizátor výslovne požiada, aj Súhlas účastníka uvedeného v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu s užívaním tohto Telefónneho čísla vyžrebovaným Súťažiacim,

(ďalej len „Výherca“).

 1. Súťažiaci je povinný poskytnúť Organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v ods. 1 tohto článku Pravidiel.
 2. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku Pravidiel alebo odmietne poskytnúť Organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na Výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto Výhru žiadnemu zo Súťažiacich a Organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
 3. Výherca Súťaže získava niektorú z Výhier stanovenú v Čl. VIII. týchto Pravidiel v závislosti od toho, v žrebovaní o ktorú Výhru bolo Telefónne číslo pridelené k SIM karte, ktorú oprávnene používa, vyžrebované.
 4. Meno, priezvisko, názov obce alebo mesta trvalého bydliska jednotlivých Výhercov bude uverejnené na webovej stránke www.stanicakosice.sk, k čomu Výherca prevzatím Výhry dáva súhlas.
 5. V prípade, ak bude neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku Pravidiel (po určení Súťažiaceho za Výhercu pre danú Výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká.

  Čl. X. Odovzdanie Výhry

1. Organizátor poskytne Výhercovi Výhru najneskôr do 31.1.2024 podľa Čl. VII. týchto Pravidiel, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak. Miesto, deň a čas formálneho odovzdania Výhier určí Organizátor po dohode s Výhercom.

 1. Výherca je povinný preukázať sa Organizátorovi pri preberaní Výhry platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a poskytnúť Organizátorovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú na riadne odovzdanie Výhry.
 2. Odovzdávanie Výhry bude fotograficky dokumentované a fotografie z odovzdávania budú zverejnené na stránke www.stanicakosice.sk, na Facebookovom profile a na Instagrame Organizátora, k čomu Výherca prevzatím Výhry dáva súhlas.
 3. Záväzok Organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania Výhry a dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k Výhre (ak v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov je takýto doklad potrebný) Výhercovi a to zo strany Organizátora alebo ním poverenej osoby.
 4. V prípade, ak sa Výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, Výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v danej veci v mene Výhercu.
 5. V prípade ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia. Nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo Súťažiacich.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť miesto, deň a čas odovzdania Výhier. Danú zmenu je Organizátor povinný oznámiť Výhercovi v primeranom čase vopred.
 7. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhier (napr. cestovné náklady Súťažiacich, náklady na distribúciu Výhry z miesta odovzdania Výhry, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca.
 8. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe. Výhra vSúťaži nie je právne nárokovateľná.

  Čl. XI.
  Osobitné ustanovenia a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Každá odchádzajúca SMS zaslaná na skrátené telefónne číslo 707 je bezplatná.
 2. Cena spätnej registračnej SMS, ktorá potvrdí účasť v Súťaži, je 1,- EUR (slovom: jedno euro) s DPH a je účtovaná Súťažiacemu zo strany príslušného Mobilného operátora.
 3. Informačné, chybové a deaktivačné SMS Organizátora, ktorých znenie je uvedené v Prílohe č.1 k Pravidlám, sú bezplatné.
 4. Súťažiaci odoslaním SMS v súlade s Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodmi (i) a (ii) týchto Pravidiel:

a)  udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo a údaje špecifikované v Čl. IX. ods. 1 písm. d) bod (i) týchto Pravidiel, a to Organizátorovi na účely priameho marketingu jeho produktov, služieb, projektov a iných aktivít a na účely kontaktovania Súťažiaceho v akejkoľvek súvislosti s touto Súťažou,

b)  udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením jeho mena a mesta trvalého bydliska Súťažiaceho na stránke www.stanicakosice.sk, na Facebookovom profile Stanica Košice a na Instagramovom profile stanicakosice v prípade, že sa stane Výhercom,

c)  udeľuje Organizátorovi súhlas s prijímaním informačných a propagačných SMS týkajúcich sa Súťaže na Telefónne číslo, z ktorého odoslal SMS v súlade s Čl. IV. ods. 1 písm. b) bodmi (i) a (ii) týchto Pravidiel; Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek počas Trvania Súťaže požiadať o deaktivovanie zasielania bezplatných informačných SMS k Súťaži, a to prostredníctvom odoslania bezplatnej SMS s príkazom STANICA STOP na telefónne číslo 707,

d)  udeľuje Organizátorovi súhlas na nahrávanie telefonického hovoru uskutočneného za účelom kontaktovania vyžrebovaného Súťažiaceho podľa týchto Pravidiel na účely potvrdenia udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie v písm. a) až c) tohto odseku a preukazovania takéhoto súhlasu zo strany Organizátora,

e)  udeľuje Organizátorovi súhlas na fotografické zdokumentovanie odovzdávania Výhier a na zverejnenie týchto fotografií zachycujúcich podobizeň alebo iné prejavy osobnej povahy Súťažiaceho – Výhercu na stránke www.stanicakosice.sk, na Facebookovom profile Stanica Košice a na Instagramovom profile stanicakosice.

f)  účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu,

g)  vyhlasuje, že oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej bolo priradené Telefónne číslo, z ktorého odoslal SMS, ktorou sa zapojil do Súťaže,

h)  udeľuje Organizátorovi súhlas na preverenie splnenia podmienok jeho účasti v Súťaži podľa Čl. IV. a Čl. V. týchto Pravidiel, a to v spolupráci s Mobilnými operátormi, a udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby Mobilní operátori poskytli Organizátorovi informácie potrebné na preverenie splnenia podmienok jeho účasti vSúťaži podľa Čl. IV. aČl. V. týchtoPravidiel; vprípade, že Súťažiaci nie je osoba totožná súčastníkom uvedeným v príslušnej zmluve oposkytovaní verejných služieb uzavretej sniektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k Telefónnemu číslu, Súťažiaci účasťou v Súťaži vyhlasuje, že disponuje súhlasom účastníka na poskytnutie informácií potrebných na preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži podľa Čl. IV. a Čl. V. týchto Pravidiel zo strany Mobilných operátorov na žiadosť Organizátora a tento súhlas môže Organizátorovi kedykoľvek na jeho požiadanie predložiť, a za týmto účelom zároveň Organizátorovi poskytuje súhlas na spracúvanie jeho osobných identifikačných údajov pre komunikáciu s Mobilnými operátormi za účelom podľa týchto Pravidiel,

i)  vyhlasuje, že Organizátorovi zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, ktorá Organizátorovi vznikne v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Súťažiaceho podľa tohto článku týchto Pravidiel ukáže ako nepravdivé, a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

 1. Súhlas udelený Organizátorovi je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora: timea@ideaelement.sk Ak Súťažiaci následne odvolá svoj súhlas, resp. namietne potvrdenie, alebo odvolá vyhlásenie poskytnuté v zmysle bodu 4. písm. a), b), c), e), f), g), h) a i) tohto článku Pravidiel, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Takýto Súťažiaci stráca možnosť sa do Súťaže platne zapojiť a ak sa už zapojil, účasť takéhoto Súťažiaceho v Súťaži zaniká. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Súťažiacich v rámci Súťaže je Organizátor.
 3. Súťažiaci súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel udeľuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).
 4. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s týmito Pravidlami (napr. vyžrebovanie a kontaktovanie Výhercu Súťaže). Osobné údaje Súťažiaceho budú na tieto účely spracúvané počas doby Trvania Súťaže a do doby odovzdania Výhier v Súťaži. Osobné údaje Výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov voči Organizátorovi a pod.).
 5. Udelenie súhlasov Súťažiaceho na spracúvanie jeho osobných údajov podľa tohto článku Pravidiel je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).
 6. Súťažiaci súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto z dôvodu hospodárnosti bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
 7. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. Technický partner, dodávatelia Hlavných výhier Súťaže).
 8. Na základe žiadosti Súťažiaceho ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti Idea Element alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora: timea@ideaelement.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle: 0908 812 183 Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

13. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

Čl. XII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Výherca berie na vedomie, že Denné výhry a Hlavná výhra, prípadne aj Bonusová výhra podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a príslušným odvodovým povinnostiam v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú príslušnej dani a príslušným odvodovým povinnostiam vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi. V prípade vecných Výhier, Výherca sám zodpovedá za odvedenie príslušných daní a iných odvodových povinností s tým spojených.
 2. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
 3. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie, prípadne aj na stiahnutie, na internetovej stránke www.stanicakosice.sk, pričom Organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas priebehu Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich zmeny, vrátane práva ukončiť Súťaž. Pokiaľ Organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto Pravidiel.
 4. Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019/Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel je
  a) Príloha č. 1 k Pravidlám súťaže: Texty SMS príkazov a cenník;

IDEA ELEMENT, s.r.o.