Výtvarná súťaž – 161. výročie stanice

Štatút spotrebiteľskej súťaže –

„Stanica budúcnosti“

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť Rail Group a.s., IČO: 36 587 826, so sídlom: Mlynské nivy 36, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5920/B, (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len „súťaž“).

 

 1. Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach na adrese: Staničné námestie 11, 040 01 Košice (ďalej len „Stanica Košice“).

 

 1. Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami súťaže tak, ako sú v ňom upravené. Taktiež prehlasujú že spĺňajú podmienky v zmysle čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci berie zapojením sa do súťaže taktiež na vedomie, že hlasovaním nevzniká žiaden zmluvný vzťah medzi ním a Vyhlasovateľom súťaže.

 

 

 1. Účel a predmet súťaže

 

 1. Účelom súťaže je prezentovanie Stanice Košice ako nákupného centra v srdci východu a podpora mladých výtvarných talentov pri príležitosti osláv 161. výročia Stanice Košice.

 

 1. Predmetom súťaže je kresba / maľba Stanice Košice, ktorá znázorní ako si ju súťažiaci (maloleté dieťa, resp. osoba do 24 rokov včítane) predstavuje v budúcnosti. Uvedenú kresbu / maľbu je potrebné zaslať listinnej podobe na adresu marketingové oddelenie WGS services, Bencúrova 13, 040 01 alebo v digitálnej podobe (scan vo formáte pdf, jpg alebo inom obdobnom formáte) na adresu marketing@stanicakosice.sk.

 

 1. Štatút a informácie k súťaži sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa: www.stanicakosice.sk

 

 

 • Podmienky účasti v súťaži

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach účasti v súťaži.

 

 1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek do 24 rokov (včítane) a je štátnym občanom SR (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Každá kategória môže mať iba jedného víťaza.

 

 1. Súťažiacim môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v tomto štatúte. Jeden súťažiaci sa môže predmetnej súťaže zúčastniť len raz.

 

 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi súťaže. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane účastníkom súťaže, prípadne jej výhercom, výhra jej nebude odovzdaná z dôvodu porušia jasne a zrozumiteľne stanovených podmienok. Rovnako, ak by mal Vyhlasovateľ vážne a odôvodnené podozrenie zo spáchania podvodného, či nekalosúťažného konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže, výhra nebude odovzdaná takej osobe vôbec, alebo do času, kým táto osoba nepreukáže opak. Nadväzujúc na uvedené vyššie si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých, ktorý nebudú spĺňať alebo porušia podmienky tejto súťaže.

 

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

 

 1. V prípade, že sa výhercom v súťaži stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa týchto podmienok, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

 

 1. Priebeh súťaže

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach a priebehu súťaže.

 

 1. Súťaž bude prebiehať v 2 vekových kategóriách:

 

 1. veková kategória súťažiacich do 15 rokov (vrátane),
 2. veková kategória súťažiacich od 16 do 35 rokov (vrátane).

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci podľa ods. 2 pododsek a) tohto článku tak, že:
  1. nakreslí pastelkami, farbičkami alebo namaľuje vodovými farbami (ďalej len kresba) svoju predstavu o tom ako by mala vyzerať v budúcnosti Stanica Košice,
  2. uvedenú kresbu zašle Vyhlasovateľovi súťaže najneskôr do 12.8.2021 spôsobom určeným v článku II ods. 2 tohto štatútu.

Vyhlasovateľ upozorňuje súťažiacich na termín doručenia listinnej alebo digitálnej podoby kresby je najneskôr do 12.8.2021, na neskôr poštou alebo mailom doručené kresby sa pri vyhodnotení súťaže nebude prihliadať.

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci podľa ods. 2 pododsek b) tohto článku tak, že:
  1. technicky / digitálne vytvorí v softvérovom programe (MS Photoshop, Corel, CAD, mobilné efekty a pod.) (ďalej len vizualizácia) svoju predstavu o tom ako by mala vyzerať v budúcnosti Stanica Košice,
  2. uvedenú vizuálizáciu zašle Vyhlasovateľovi súťaže najneskôr do 12.8.2021 spôsobom určeným v článku II ods. 2 tohto štatútu.

Vyhlasovateľ upozorňuje súťažiacich na termín doručenia listinnej alebo digitálnej podoby vizualizácie je najneskôr do 12.8.2021, na neskôr poštou alebo mailom doručené vizualizácie sa pri vyhodnotení súťaže nebude prihliadať.

 

 1. Súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v ods. 3 a 4 tohto článku, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhru.

 

 1. Výhry, na ktorú Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž, sú nasledovné:

 

 1. veková kategória súťažiacich do 15 rokov (vrátane):

– maliarsky ateliérový stojan a maliarsky kufrík (výtvarná sada) v celkovej hodnote cca 50 €

 1. veková kategória súťažiacich od 16 do 35 rokov (vrátane)

– grafický tablet s perom zn. Wacom Intuos S Bluetooth Pistachio v hodnote cca 98 €

 

 1. Výhercovia súťaže budú určení hodnotiacou porotou dňa 13.8.2021 a vyhlásení počas akcie 161. výročia Stanice Košice.

 

 1. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje oznámiť výsledok súťaže do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania výhercom súťaže prostredníctvom Facebookovej stránky „Stanica Košice“. Pokiaľ účastník súťaže nebude v termíne a spôsobom podľa bodu 6 a 7 upovedomený stranou Vyhlasovateľa, znamená, že v súťaži neuspel.

 

 1. Výhercom súťaže budú odovzdané výhry do rúk v priestoroch Stanice Košice, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku úspešným súťažiacim. Pokiaľ na správu od Vyhlasovateľa súťažiaci nezareaguje v lehote 15 dní od oznámenia o výhre a výhru si do uvedeného termínu neprevezme, nárok na výhru stráca. Pre prípad neprevzatia výhry, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii a za týchto okolností nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera.

 

 1. Ceny nebudú zasielané poštou, príp. kuriérom, prevzatie cien bude realizované osobne v Stanica Košice.

 

 1. Každý účastník súťaže súhlasí so spôsobom uverejnenia výsledkov suťaže.

 

 1. Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru iba v rozsahu a za podmienok určených podmienkami súťaže v tomto štatúte.

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v s neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.

 

 1. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou, výhrou v spotrebiteľskej súťaži. V prípade rozporu ustanovení podmienok v tomto štatúte súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže.

 

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová povinnosť je na strane výhercu.

 

 1. Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník súťaže vždy informovaný.

 

 1. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov súťaže nebolo možné.

 

 1. Ak účastník súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa, a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom.

 

 1. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
 • Pre účasť a vyhodnotenie súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje súťažiaceho.
 • Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje súťažiaceho.
 • Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ, pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka súťaže.

 

 1. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.

 

 1. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.

 

 1. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

 1. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, nie sú do súťaže nijak zapojení a voči súťažiacim nemajú žiadne záväzky. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Údaje poskytuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook.

 

 1. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice a Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie súťaže ako aj na zmenu podmienok súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto štatútu alebo doplňujúcich informácií o súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok súťaže akceptuje.

 

 1. Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v tomto štatúte súťaže a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel.

 

 1. Právne vzťahy týmto štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26.7.2021.

 

 

V Košiciach, dňa 26.7.2021.

Štatút – Veľká letná súťaž

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ“   I.            Úvodné ustanovenia 1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný

Zobraziť článok »
pata

Stanica Košice

Informácie o vlakoch

Stanica Košice je jedinečný projekt nákupnej pasáže, ktorá sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2022