fbpx

Štatút súťaže – Vykúpeme ťa v pive – Staničný Pivovar

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Okúpeme ťa v pive“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

 • Organizátorom súťaže s názvom „Okúpeme ťa v pive“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť CLAUDE s.r.o. Staničné námestie 11 040 01 Košice, IČO: 36778486, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19831/V.

Článok II.

Miesto a čas konania Súťaže

 

 • Súťaž prebieha priamo v prevádzke Staničný Pivovar (ďalej len „Staničný Pivovar“) v budove Železničnej stanice Košice, kde musí súťažiaci splniť dve úlohy:
 1. Platiť účet vyšší ako 5€
 2. Na bloček napísať email alebo tel.číslo
 3. Vhodiť bloček do súťažnej urny

 

Súťaž bude trvať v období 14 kalendárnych dní počnúc prvým dňom, kedy sa môžu zákazníci do súťaže zapojiť svojimi bločkami, teda od 6.12.2022. Súťaž končí 20.12.2022 o 12:00 (ďalej len „Čas konania Súťaže“). Súťaž prebieha jednorázovo za uvedených podmienok v uvedenom časovom rozhraní.

 

Článok III.

Podmienky účasti v Súťaži

 

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené nižšie v tomto článku (ďalej len „Súťažiaci“).

 

 • Podmienky účasti v Súťaži sú nasledujúce (splnenie podmienok musí byť kumulatívne):

 

 1. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v Čase konania Súťaže vhodí bloček s nákupom nad 5€ v Staničnom Pivovare so svojim telefónnym číslom a menom do osudia,
 2. účasť v Súťaži je podmienená vhodením bločku z nákupu vykonaného v čase trvania súťaže,
 3. Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť v Čase konania Súťaže viackrát,
 4. zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci)

(spolu ďalej len „Podmienky účasti“).

 

Článok IV.

Vyhodnotenie Súťaže a výhry

 

 • Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Organizátora.

 

 • Výhercom celkovej súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude spĺňať všetky podmienky súťaže, bude vyžrebovaný manuálnym žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do súťaže v priebehu celého Času súťaže a ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Organizátorom za prítomnosti zástupcu spoločnosti CLAUDE, s.r.o. a zamestnanca marketingového oddelenia. Žrebovanie sa uskutoční 20.12.2022 o 12:00.

 

 • Vyžrebovaný bude jeden Výherca, pričom výherná cena Súťaže je nasledujúca:

 

 

1. miesto

Víkendový pobyt na Prednej Hore pre 2 osoby s wellness kúpeľom v pive

 

2. miesto

Večera v Staničnom pivovare v hodnote 50€

 

3. miesto

Tričko a ponožky Staničného Pivovaru

 

4. – 10. miesto

Ponožky Staničného Pivovaru a 4ks pív Perón

 

 

(ďalej len „Výhra“).

 

 • Výherca bude kontaktovaný Organizátorom formou správy na email alebo telefonicky podľa toho, aký údaj výherca uvedie na bločku v lehote do 24 hodín od jeho vyžrebovania. V prípade, že Výherca na správu o výhre v Súťaži nebude reagovať do 3 (troch) kalendárnych dní od kontaktovania, stráca nárok na výhru. Organizátor bude zároveň od Výhercu požadovať preukázanie sa SMS správou o výhre zaslanej Organizátorom.

 

 • Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v Mieste konania Súťaže – v Staničnom Pivovare v rámci jej otváracích hodín. Záväzok Organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania Výhry Výhercovi a to zo strany Organizátora alebo ním poverenej osoby, t.z. odvezením ceny podľa poradia, v ktorom bol vyžrebovaný jeho bloček.
 • Žrebovanie bude vykonané elektronicky od 10. miesta k 1. miestu, ktoré bude vyžrebované ako posledné.

 

 • Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady Súťažiacich pri príchode do Košíc, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca. Organizátor nemá voči Súťažiacemu žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Súťažiacemu žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

 • V prípade, že Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia. Nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo Súťažiacich.

 

 • Výsledky Súťaže na základe vykonaného žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo určiť a zmeniť miesto, deň a čas odovzdania Výhry. Danú zmenu je Organizátor povinný oznámiť Výhercovi v primeranom čase vopred. Na dni prehliadky sa dohodne organizátor spolu s pivovarom Predná hora a následne termín oznámi výhercovi.

 

 • Organizátor nezodpovedá za vlastnosti Výhry.

 

Článok V.

Vylúčenie Súťažiaceho

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.

 

 • Organizátor zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:
 1. svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy;
 2. zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby;
 3. pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.
 4. Nesplní niektoré z uvedených podmienok v článku III.

 

 • Rozhodnutie Organizátora o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Organizátor rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Organizátorovi alebo uhradiť Organizátorovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry v zmysle čl. IV. ods. 4.3 Pravidiel. Organizátor naloží s vrátenou Výhrou postupom podľa čl. IV. bodu 4.7 Pravidiel.

 

Článok VI.

Osobné údaje

 

 • Súťažiaci vhodením vyplneného dotazníka do osudia podľa čl. III. Pravidiel udeľuje súhlas Organizátorovi ako prevádzkovateľovi na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov – telefónne číslo alebo email na účel realizácie Súťaže (ďalej „Súhlas“), a to predovšetkým organizovanie Súťaže, identifikovanie osoby ako Súťažiaceho, zaradenie do žrebovania a žrebovanie, vyhodnocovanie výsledkov, odovzdanie výhry, kontaktovanie.

 

 • Súťažiaci tento Súhlas udeľuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 • Súťažiaci udeľuje Súhlas na obdobie 6 (slovom: šesť) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže.

 

 • Súťažiaci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne, pravdivo a úplne, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Organizátora o zmene osobných údajov. Súťažiaci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

 

 • Organizátor týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

 

 • Súťažiaci má právo kedykoľvek odvolať Súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na Súhlase pred jeho odvolaním. Súťažiaci môže Súhlas odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora: social.marketing@stanicakosice.sk . V prípade, že Súťažiaci odvolá svoj Súhlas, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

 • Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na internetovej stránke stanicakosice.sk.

 

 • Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže, súhlasí s nimi v plnom rozsahu a zaväzuje sa tieto Pravidlá v celom rozsahu dodržiavať.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Organizátora nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže. Zmeny Pravidiel Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Pravidlá Súťaže.

 

 • Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Organizátora namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

 

 • Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

 

 • Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Organizátorovi na e-mailovú adresu: social.marketing@stanicakosice.sk kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak sa na sťažnosť nebude prihliadať.

 

 • Rozhodnutie Organizátora o sťažnosti podľa odseku 7.7 tohto článku sa považuje za konečné.

 

 • Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na webovej adrese stanicakosice.sk a v písomnej forme v sídle Organizátora.

 

 • V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Pravidiel nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

V Košiciach, dňa 5.12.2022.

 

pata

Stanica Košice

Informácie o vlakoch

Stanica Košice je jedinečný projekt nákupnej pasáže, ktorá sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2023