Súťaž ,,MATTONI NA STANICI“ – pravidlá súťaže

Štatút spotrebiteľskej súťaže –

„MATTONI NA STANICI“

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť Rail Group a.s., IČO: 36 587 826, so sídlom: Mlynské nivy 36, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5920/B, (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len „súťaž“).

 

 1. Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach na adrese: Staničné námestie 11, 040 01 Košice (ďalej len „Stanica Košice“).

 

 1. Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami súťaže tak, ako sú v ňom upravené. Taktiež prehlasujú že spĺňajú podmienky v zmysle čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci berie zapojením sa do súťaže taktiež na vedomie, že hlasovaním nevzniká žiaden zmluvný vzťah medzi ním a Vyhlasovateľom súťaže.

 

 

 1. Účel a predmet súťaže

 

 1. Účelom súťaže je prezentovanie Stanice Košice ako nákupného centra v srdci východu a nových produktov značky MATTONI od spoločnosti KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9 (ďalej aj Partner).

 

 1. Miestom konania akcie je sociálna sieť Facebook na facebookovej stránke Minipotraviny https://www.facebook.com/Minipotraviny-891559474293534 a na stránke Food PARK https://www.facebook.com/foodparkosice/.

 

 1. Predmetom súťaže je kúpa plechovky značky MATTONI o objeme 0,5 l súťažiacim, jej odfotografovanie na Stanici Košice (fotografia vyhotovená tak, aby bol viditeľný priestor Stanice Košice zvonku alebo zvnútra na pozadí fotografie), zdieľanie tejto fotografie súťažiacim prostredníctvom jeho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook v príspevku Vyhlasovateľa súťaže, zverejneného na jeho Facebook stránke s názvom „Mattoni na Stanici“ a pridaním hashtagu #mattoninastanici do komentára pod tento príspevok Vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Štatút a informácie k súťaži sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa: www.stanicakosice.sk

 

 

 • Podmienky účasti v súťaži

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach účasti v súťaži.

 

 1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je štátnym občanom SR (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

 

 1. Súťažiacim môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v tomto štatúte. Jeden súťažiaci sa môže predmetnej súťaže zúčastniť len raz.

 

 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi, či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke týmto osobám (§ 116 zákona č. 40/1964 Z.z.). V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane účastníkom súťaže, prípadne jej výhercom, výhra jej nebude odovzdaná z dôvodu porušia jasne a zrozumiteľne stanovených podmienok. Rovnako, ak by mal Vyhlasovateľ vážne a odôvodnené podozrenie zo spáchania podvodného, či nekalosúťažného konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže, výhra nebude odovzdaná takej osobe vôbec, alebo do času, kým táto osoba nepreukáže opak. Nadväzujúc na uvedené vyššie si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých, ktorý nebudú spĺňať alebo porušia podmienky tejto súťaže.

 

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

 

 1. V prípade, že sa výhercom v súťaži stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa týchto podmienok, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

 

 1. Priebeh súťaže

 

 1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach a priebehu súťaže.

 

 1. Súťaž bude prebiehať v 2 termínoch:

 

 1. termín: od 30.06.2021 od 17:00 do 31.07.2021 do 12:00.
 2. termín: od 31.07. od 17:00 do 31.8.2021 do 12:00

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci tak, že:
  1. kúpi aspoň jednu plechovku značky MATTONI (Black, Multi, Cedrata) v prevádzke Stanice Košice,
  2. odfotí túto plechovku (-y) na Stanici Košice (fotografia vyhotovená tak, aby bol viditeľný priestor Stanice Košice zvonku alebo zvnútra na pozadí fotografie),
  3. zdieľa túto ním vytvorenú fotografiu prostredníctvom jeho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook v príspevku Vyhlasovateľa súťaže, zverejneného na jeho Facebook stránke Food PARKu a Minipotraviny s názvom „Mattoni na Stanici“,
  4. pridá hashtag #mattoninastanici do komentára pod tento príspevok Vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v ods. 3 tohto článku, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhru.

 

 1. Výhra, na ktorú Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž, sú nasledovné:

 

Termín 1. kola – 30.06.2021 – 31.07.2021

 

Výhra č. 1: tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9,

Výhra č. 2 : tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9,

Výhra č. 3 : tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 

Termín 2. kola – 31.07.2021 – 31.08.2021

 

Výhra č. 1: tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9,

Výhra č. 2 : tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9,

Výhra č. 3 : tridsať 1,5l fliaš Mattoni, ktoré určí sponzor súťaže KMV BEV CZ, s.r.o., IČO: 06495079, so sídlom Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 

 1. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní nasledovne:
 2. výhercovia súťaže v 1. termíne: dňa 31.07.2021, v čase po 12:00, vyžrebovaní budú 3 výhercovia, výber výhercu bude náhodný a vykonaný elektronicky prostredníctvom elektronického systému Lukky.
 3. výhercovia súťaže v 2. termíne: dňa 31.08.2021, v čase po 12:00, vyžrebovaní budú 3 výhercovia, výber výhercu bude náhodný a vykonaný elektronicky prostredníctvom elektronického systému Lukky.

 

 1. Vyhlasovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok súťaže do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania výhercom súťaže prostredníctvom Facebookovej stránky „Minipotraviny“ a „Food PARK“. Pokiaľ účastník súťaže nebude v termíne a spôsobom podľa bodu 6 upovedomený stranou Vyhlasovateľa, znamená, že v súťaži neuspel.

 

 1. Výhercom súťaže budú odovzdané výhry do rúk v priestoroch Stanice Košice, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku úspešným súťažiacim. Pokiaľ na správu od Vyhlasovateľa súťažiaci nezareaguje v lehote 15 dní od oznámenia o výhre a výhru si do uvedeného termínu neprevezme, nárok na výhru stráca. Pre prípad neprevzatia výhry, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii a za týchto okolností nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera.

 

 1. Ceny nebudú zasielané poštou, príp. kuriérom, prevzatie cien bude realizované osobne v Stanica Košice.

 

 1. Každý účastník súťaže súhlasí so spôsobom uverejnenia výsledkov suťaže.

 

 1. Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru iba v rozsahu a za podmienok určených podmienkami súťaže v tomto štatúte.

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v s neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.

 

 1. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou, výhrou v spotrebiteľskej súťaži. V prípade rozporu ustanovení podmienok v tomto štatúte súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže.

 

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová povinnosť je na strane výhercu. Hodnota každej ceny je 35 €.

 

 1. Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník súťaže vždy informovaný.

 

 1. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov súťaže nebolo možné.

 

 1. Ak účastník súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).

 

 1. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
 • Pre účasť a vyhodnotenie súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje súťažiaceho.
 • Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje súťažiaceho.
 • Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a/alebo Partner (podľa toho, komu sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov), pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka súťaže.

 

 1. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.

 

 1. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.)

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.

 

 1. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

 1. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, nie sú do súťaže nijak zapojení a voči súťažiacim nemajú žiadne záväzky. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Údaje poskytuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook.

 

 1. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice a Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie súťaže ako aj na zmenu podmienok súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto štatútu alebo doplňujúcich informácií o súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok súťaže akceptuje.

 

 1. Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v tomto štatúte súťaže a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel.

 

 1. Právne vzťahy týmto štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.06.2021.

 

 

V Košiciach, dňa 30.6.2021.

 

Tím Rail Group a. s.

Štatút – Veľká letná súťaž

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ“   I.            Úvodné ustanovenia 1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný

Zobraziť článok »
pata

Stanica Košice

Informácie o vlakoch

Stanica Košice je jedinečný projekt nákupnej pasáže, ktorá sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2022