fbpx

Štatút súťaže – Vyhrajte 100,- Eur so Stanicou Košice a Rádiom Košice

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže s názvom “Vyhrajte 100,- Eur so Stanicou Košice a Rádiom Košice“

Súťaž  “ Vyhrajte 100,- Eur so Stanicou Košice a Rádiom Košice“ ( ďalej len „súťaž“) je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľom súťaže je RAIL Group a.s., so sídlom: Staničné námestie 11, 04001 Košice Slovenská republika, IČO:  36 587 826, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 5920/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Organizátorom súťaže je spoločnosť MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01, Košice, IČO: 365 914 91, IČ DPH: SK2021977386, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sr, vložka číslo 16378/V (ďalej ako „organizátor“) ako media representative vysielateľa Rádia Košice.

Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

  1. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž bude realizovaná organizátorom na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v termíne od 05.12.2022 do 09.12.2022. 

  1. PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony, staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“) a splní podmienky/pravidlá súťaže. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, stráca nárok na výhru, posúdenie podmienok pre stratu nároku prislúcha organizátorovi súťaže.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa podmienky určené pre súťažiaceho podľa tohto štatútu, potom platí organizátor môže túto osobu kedykoľvek zo súťaže vylúčiť a takejto osobe nevzniká nárok na výhru, a to ani v prípade, ak by bola vyžrebovaná za podmienok určených štatútom a splnila ostatné podmienky na výhru podľa štatútu.

 

  1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Úlohou súťažiacich pri zapojení sa do súťaže (ako podmienka účasti v súťaži) je v termíne jej konania komentovať súťažný post na Facebook profile Rádia Košice, pričom z komentárov sa každý deň vyžrebujú štyri osoby ako súťažiaci. Vybraní súťažiaci bude následne telefonicky kontaktovaní moderátorom živého vysielania podľa poradia, v akom boli vyžrebovaní, pričom prvým kontaktovaným je prvý vyžrebovaný.

Moderátorom kontaktovaný súťažiaci musí na telefonickú výzvu moderátora správne odpovedať vetou: „STANICA KOŠICE – Máme darčeky naozaj pre každého“

Výhercom sa stáva prvý súťažiaci, ktorý v daný deň v živom vysielaní správne odpovie na súťažnú otázku.

V prípade, ak moderátorom kontaktovaný súťažiaci neodpovie správne, moderátor v priebehu ďalšieho vysielania do konca súťažného dňa telefonicky kontaktuje v poradí ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho. Urobí tak maximálne 3-krát v priebehu súťažného dňa.

Neúspešný súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť najskôr bezprostredne nasledujúci súťažný deň.

Úspešný súťažiaci nemôže vyhrať viac výhier, resp. sa viackrát zúčastniť súťaže.

  1. VÝHRA

Výhrou v súťaži je 1 x 100,- eurový poukaz na:

  1. nákup v predajniach nachádzajúcich sa v priestoroch STANICE KOŠICE: Kvety Victor, Staničný Pivovar, Flying Tiger,

 

  1. nákup v ktorejkoľvek z týchto prevádzok Lidl a Pepco nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky

Celkovo bude v súťaži 5 výhercov, ktorí získavajú celkovo 5 výhier.

Výhry do súťaže a ich odovzdanie výhercom zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Výhra bude výhercom doručená podľa článku 6. tohto štatútu.

Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane; nominálna hodnota každej jednej výhry v tejto súťaži je 65 EUR.

 

 

  1. ODOVZDANIE VÝHRY

Po určení výhercu (správne odpovedanie na súťažnú otázku) organizátor požiada výhercu mimo živého vysielania o oznámenie údajov pre zaslanie výhry, t.j. meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo.

Svoju výhru si prevezme najskôr v nasledujúci deň v sídle Rádia Košice na Floriánskej 17 v Košiciach.

Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

V prípade, ak sa výhercovi nepodarí výhru odovzdať alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 10 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

  1. OSOBNÉ ÚDAJE A OSOBNOSTNÉ PRÁVA

Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.

Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01, Košice, IČO: 365 914 91, IČ DPH: SK2021977386, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sr, vložka číslo 16378/V (ďalej ako „organizátor“) ako media representative vysielateľa Rádia Košice.

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice“. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry

Právny základ spracúvania účastníkov: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami inými, ako sú uvedené v účele spracovania

Kategórie osobných údajov účastníkov: meno, telefónne číslo
Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa na doručovanie

Doba uchovania osobných údajov: od poskytnutia súhlasu po 1 kalendárny mesiac od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých výhier; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné

Kategória príjemcov osobných údajov: Organizátor súťaže , t.j. spoločnosť MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01, Košice, IČO: 365 914 91, IČ DPH: SK2021977386, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sr, vložka číslo 16378/V (ďalej ako „organizátor“) ako media representative vysielateľa Rádia Košice zašle vyhlasovateľovi súťaže Slovnormal, s.r.o., so sídlom: Družstevná 170, 053 05 Granč – Petrovce, Slovenská republika, IČO:  21 697 143, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 15873/V za účelom zaslania výhier.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

výherca je žrebovaný náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie; takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

Účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na marketing@dormisan.eu, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jehoodvolaním.

O tejto skutočnosti výslovne upozorňujeme účastníkov súťaže.

V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením žrebovania je účastník vyradený zo súťaže a nebude zaradený do žrebovania o výhry.

Osobnostné práva

Každý súťažiaci sa prihlásením do súťaže zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho zvukového záznamu v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa Rádia Košice.

  1. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.radiokosice.sk

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.

Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook v Európskej únii spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited nie je do súťaže nijak zapojená a voči súťažiacim nemá žiadne záväzky. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited a nie je s Facebookom alebo spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited. inak spojená.

 

 

 

Letná súťaž: vyhraj dovolenkovú lekárničku

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „Letná súťaž : vyhraj dovolenkovú lekárničku“    I.            Úvodné ustanovenia   1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO:36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1.

Zobraziť článok »