Search
Generic filters

Pravidlá súťaže: “ ZOBER PIVO NA DOVOLENKU“

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie

Zober pivo na dovolenku.“

zo dňa 28. júna 2019

Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „Zober pivo na dovolenku“ (ďalej aj ako „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej aj ako „pravidlá“).

1. USPORIADATEĽ AKCIE

Staničný Pivovar, CLAUDE s.r.o, Staničné námestie 11, 0401 Košice.

2. ORGANIZÁTOR AKCIE

Staničný Pivovar, CLAUDE s.r.o, Staničné námestie 11, 0401 Košice.

3. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Prevádzkovateľom súťažného online systému je spoločnosť

CLAUDE s.r.o, Staničné námestie 11, 0401 Košice.

4. OBDOBIE A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 28.6. 2019 hod. do 15.9. 2019 do 12:00 na území Slovenskej republiky.

Výhrou v súťaži je 40 výhier ako je bližšie rozvedené v článku 8.1 týchto pravidiel (ďalej aj

„výhry“ alebo „výhry“). Výhry sú určené pre Slovenskú republiku.

5. ÚČASTNÍCI AKCIE

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá

a) sa v čase konania súťaže odfotí s fľaškovým pivom od Staničného Pivovaru

b)  následne zašle svoju foografiu pod FB status o súťaži „zober pivo na dovolenku“ na FB fanpage Staničný Pivovar

6. AKO ZÍSKAŤ CENU

Jedinou možnosťou účasti na súťaži je zaslanie fotografie s fľaškovým pivom v komentári pod príspevkom “ Zober pivo na dovolenku“ na facebookovej stránke Staničný Pivovar.

7. SÚŤAŽNÉ KOLO

Súťaž bude prebiehať v 1 kole.

 Súťažné kolo je ukončené v daný posledný termín o 12:00 hod., kedy je do súťažného systému pridaný posledný komentár s fotografiou.

8. VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

8.1 VÝHRY

Usporiadateľ venoval do súťaže výhry v podobe tričiek, odznakov a pivných boxov.

Do súťaže je vložených celkom 40 cien, ktoré sú rozdelené pre 10 víťazov , ktoré budú odovzdané 10 víťazom, pričom 1 víťaz získa 1 x tričko, 1x pivný box a 3 odznaky.

Účastník svojou účasťou v súťaži túto skutočnosť berie bezvýhradne na vedomie a súhlasí s tým.

8.2 SPÔSOB URČENIA VÝHRY

Výherca súťažného kola o príslušné pivné výhry bude určený na základe losovacieho systému.

Súťažné kolo bude vyhodnocované ihneď po oficiálnom ukončení kola, tzn. v určený deň o 12:00 hod. a výsledky budú následne oznámené na sociálnej sieti Fb: Staničný Pivovar.

Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernej správe pre možnosť získania výhry vrátane dodržania stanovených termínov pre prevzatie výhier. Výherca musí potvrdiť prijatie určenej výhry.

Odovzdanie výhry výhercovi môže byť podmienené

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži ani požadovať akékoľvek iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na súťaži ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.

Pokiaľ si výhercovia v stanovenej lehote a na určenom mieste svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu zaniká a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

Výhra je neprevoditeľná na inú osobu.

8.3 SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

Výhry budú odovzdané 2 spôsobmi:

a) Výhry budú vydané víťazovi v prevádzke Food PARK na Stanici Košice, Staničné námestie 11, kde sa po predložení občianskeho preukazu preukáže taktiež potvrdzovacou správou od Stanice Košice, ktorá bude zaslaná na jeho FB profil.

b) Výhry budú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene na adresu uvedenú výhercom pri potvrdení prijatí výhry podľa pokynov na www.stanicakosice.sk. Výhry budú odosielané najneskôr do 5 kalendárnych týždňov od potvrdenia prijatia výhry výhercom a vyplnení kontaktných údajov pre zaslanie výhry.

Výherca je povinný uviesť všetky požadované údaje správne a úplne, v opačnom prípade Usporiadateľ nemôže garantovať doručenie výhry. V prípade uvedenia chybnej adresy výhercom , usporiadateľ nezodpovedá za stratu či chybné dodanie zásielky a nie je povinný zabezpečiť náhradné plnenie v podobe novej výhry či peňažného plnenia.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním svojej fotografie do súťaže dáva súťažiaci usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Účelom spracovania osobných dát je vyhodnotenie súťaže a komunikácie s výhercami súťaže, Doba spracovania je po dobu súťaže a jej vyhodnotenia.

Osobné údaje účastníkov budú spracovávané usporiadateľom,

ako správcom osobných údajov, organizátorom a technickým správcom.

Účastník súťaže má právo súhlas kedykoľvek odvolať na email

marketing@stanicakosice.sk a právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne

obmedzenie spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenosnosť týchto údajov k inému

správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník slobodne,

dobrovoľne, ničím nepodmienečne a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

Do súťaže nebudú zaradení tí účastníci, ktorí nespĺňajú vekovú hranicu 18 rokov v čase zaslania fotografie a taktiež tí, ktorí zašlú fotografiu s čapovaným pivom.

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto súťaže.

E-mailová infolinka: marketing@stanicakosice.sk je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 15.30 hodiny.

12. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť súťaž bez akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach súťaže www.stanicakosice.sk a rovnako aj na sociálnych sieťach.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci súťaže utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor a usporiadateľ súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. Jediným právne záväzným dokumentom k súťaži sú tieto úplné pravidlá.

Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí presne odpovedať ich skutočnej podobe.

13. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII

Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.stanicakosice.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

V Košiciach 28.6.2019, CLAUDE s.r.o.

   

pata

Stanica Košice

Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo na Železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2021