Pravidlá a štatút súťaže “ VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ“

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE –
„VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ“

I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť RAIL Group a.s., IČO: 36 587 826, so sídlom: Mlynské nivy 36, Bratislava 821
09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5920/B,
(ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci
priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte
(ďalej len „súťaž“).
2. Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo
na železničnej stanici v Košiciach na adrese: Staničné námestie 11, 040 01 Košice (ďalej len
„Stanica Košice“).
3. Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto štatútom vopred oboznámili
a súhlasia s podmienkami súťaže tak, ako sú v ňom upravené. Taktiež prehlasujú že
spĺňajú podmienky v zmysle čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci berie zapojením sa do súťaže
taktiež na vedomie, že hlasovaním nevzniká žiaden zmluvný vzťah medzi ním
a Vyhlasovateľom súťaže.

II. Účel a predmet súťaže
1. Účelom súťaže je prezentovanie Stanice Košice ako nákupného centra v srdci východu.
2. Miestom konania akcie je sociálna sieť Facebook na facebookovej stránke Stanica Košice:
https://www.facebook.com/stanicakosice/.
3. Predmetom súťaže je uvedenie správnej odpovede súťažiacim prostredníctvom jeho
osobného profilu na sociálnej sieti Facebook a to v príspevku Vyhlasovateľa súťaže,
zverejneného na jeho Facebook stránke s názvom „Veľká letná súťaž“.
4. Štatút a informácie k súťaži sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa:
www.stanicakosice.sk

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach účasti v súťaži.
2. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je
štátnym občanom SR (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
3. Súťažiacim môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v tomto štatúte. Jeden
súťažiaci sa môže predmetnej súťaže zúčastniť len raz.
4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere
k Vyhlasovateľovi, či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke týmto osobám (§ 116 zákona č.
40/1964 Z.z.). V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane účastníkom súťaže, prípadne
jej výhercom, výhra jej nebude odovzdaná z dôvodu porušia jasne a zrozumiteľne
stanovených podmienok. Rovnako, ak by mal Vyhlasovateľ vážne a odôvodnené podozrenie
zo spáchania podvodného, či nekalosúťažného konania zo strany niektorého z účastníkov
súťaže, výhra nebude odovzdaná takej osobe vôbec, alebo do času, kým táto osoba
nepreukáže opak. Nadväzujúc na uvedené vyššie si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyradiť
zo súťaže všetkých, ktorý nebudú spĺňať alebo porušia podmienky tejto súťaže.
5. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
6. V prípade, že sa výhercom v súťaži stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa
týchto podmienok, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je
táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy
vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Priebeh súťaže
1. Vyhlasovateľ týmto informuje o podmienkach a priebehu súťaže.
2. Súťaž bude prebiehať v termíne od 01.07.2021 od 12:00 do 31.08.2021 do 12:00.
3. Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci tak, že uverejní odpoveď na otázku Vyhlasovateľa
súťaže na Facebookovej stránke s názvom „Stanica Košice“ a zverejnenej na tejto Facebook
stránke prostredníctvom svojho osobného profilu v čase trvania súťaže. Otázka, na ktorú
má súťažiaci uviesť odpoveď je: „V 360° fotografii staničnej haly (na adrese: Staničné
námestie 11, Košice 040 01), je ukrytých niekoľko fliaš destilátu Domovina. Koľko ich je?“
Ich počet musia súťažiaci napísať do komentára pod daný príspevok Vyhlasovateľa.
4. Súťažiaci, ktorí správne uvedú v komentári odpoveď v zmysle bodu 3 tohto článku, na
otázku, položenú Vyhlasovateľom súťaže a splnia podmienky súťaže, budú automaticky
zaradení do žrebovania o výhru.
5. Výhry, na ktoré Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž sú:
Výhra č.1. – Výpožička motorového vozidla od spoločnosti 3H AUTO s.r.o.,
v trvaní – víkend (piatok – nedeľa), pohonné hmoty: plná nádrž odovzdaná, plná nádrž
vrátená – forma odovzdania – poukaz (výherca si automobil prevezme na prevádzke
3H AUTO s.r.o. sídliacej na adrese Moldavská cesta 28, 040 01 Košice)
Výhra č.2. – Výpožička obytného auta – 4, 6 alebo 8 miestne od Base Camp Košice (podľa
aktuálnej ponuky, voľných termínov a potrieb výhercu, najneskôr však do 30.6.2022)
– forma odovzdania – poukaz (výherca si cenu prevezme v Base Campe na adrese:
Červený rak 21, 040 17 Barca)
Výhra č.3.– Víkendový pobyt v Tatrách, v apartmánovom komplexe Tatragolf Mountain
resort vo Veľkej Lomnici – poukaz od spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., IČO:
31 560 636, so sídlom: Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01
Výhra č.4.:
-televízor LG UHD TV Ai ThinQ 43UN74 – od spoločnosti PNSKA, s.r.o., IČO:
48238074, so sídlom Staničné námestie 11, 040 01 Košice
-poukaz 2000 leo kreditov – od spoločnosti Leo Express Slovensko s.r.o., IČO:
50085891, so sídlom Wolkrova 37, Bratislava 851 01,
-1x poukaz v hodnote 10€ na nákup v papierníctve Arka od spoločnosti ARKA, a.s., IČO:
36523496, so sídlom Palatínova 15, Komárno 945 01

-1x poukaz v hodnote 20€ – od spoločnosti ICONES, s.r.o., IČO: 36490989, so sídlom Južná
trieda 74 Košice 040 01,
Výhra č.5. – balíček:
-kozmetický balíček v hodnote 50€ – od spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o., IČO: 31
393 781, so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava,
-1x kupón na 6 mesiacov free TV a 1x kupón sezóna 2021 na zapožičanie verejného bicykla
– od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01
Košice,
-1x dámsky a 1x pánsky strih – od GOLD Kaderníctvo, Staničné námestie č. 11, 040 01
Košice,
-1x poukaz v hodnote 20€ – od spoločnosti ICONES, s.r.o., IČO: 36490989, so sídlom Južná
trieda 74 Košice 040 01,
-1x poukaz v hodnote 10€ na nákup v papierníctve Arka – od spoločnosti ARKA, a.s., IČO:
36523496, so sídlom Palatínova 15, Komárno 945 01

Výhra č.6. – balíček:
-1x poukaz v hodnote 20€ na nákup kníh – od spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.,
IČO: 44918682, so sídlom Narcisová 44, Bratislava 821 01
-autonabíjačka – od spoločnosti mobil online, s.r.o., IČO: 44547722, so sídlom M. Rázusa 13,
Lučenec 984 01
-1x kupón na 6 mesiacov free TV a 1x kupón sezóna 2021 na zapožičanie verejného bicykla
od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01
Košice,
-1x dámsky a 1x pánsky strih – od GOLD Kaderníctvo, Staničné námestie č. 11, 040 01
Košice,
-1x sud piva o objeme 50l – od spoločnosti CLAUDE, s.r.o., IČO: 36778486, so sídlom
Staničné námestie č. 11, Košice 040 01
-1x poukaz v hodnote 10€ – od spoločnosti Teta drogérie SR s.r.o., IČO: 35694254, so sídlom
Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
Výhra č.7.- balíček:
-1x poukaz v hodnote 20€ na nákup kníh – od spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.,
IČO: 44918682, so sídlom Narcisová 44, Bratislava 821 01,
-1x kupón na 6 mesiacov free TV a 1x kupón sezóna 2021 na zapožičanie verejného bicykla
– od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01
Košice,
-1x poukaz v hodnote 20€ – od spoločnosti ICONES, s.r.o., IČO: 36490989, so sídlom Južná
trieda 74 Košice 040 01
-1x poukaz v hodnote 10€ – od spoločnosti Teta drogérie SR s.r.o., IČO: 35694254, so sídlom
Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
Výhra č.8.– balíček:
-1x nabíjačka – od spoločnosti mobil online, s.r.o., IČO: 44547722, so sídlom M. Rázusa 13,
Lučenec 984 01,
-1x kupón na 6 mesiacov free TV a 1x kupón sezóna 2021 na zapožičanie verejného bicykla
od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01
Košice,
-1x balíček v hodnote 25€ od spoločnosti APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., IČO: 47619945, so
sídlom: Staničné námestie č. 11, Košice 040 01
-1x poukaz v hodnote 10€ – od spoločnosti Teta drogérie SR s.r.o., IČO: 35694254, so sídlom
Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
Výhra č.9. – balíček:
-1x poukaz v hodnote 20€ na nákup kníh od spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.,
IČO: 44918682, so sídlom Narcisová 44, Bratislava 821 01,
-1x držiak do auta od spoločnosti mobil online, s.r.o., IČO: 44547722, so sídlom M. Rázusa
13, Lučenec 984 01,
-1x kupón na 6 mesiacov free TV a 1x kupón sezóna 2021 na zapožičanie verejného bicykla
od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01
Košice
-1x poukaz v hodnote 10€ – od spoločnosti Teta drogérie SR s.r.o., IČO: 35694254, so sídlom
Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
Výhra č.10. – balíček:
-1x balíček v hodnote 20€ od spoločnosti CLAUDE, s.r.o., IČO: 36778486, so sídlom Staničné
námestie č. 11, Košice 040 01,
-1x poukaz v hodnote 10€ na nákup v papierníctve Arka od spoločnosti ARKA, a.s., IČO:
36523496, so sídlom Palatínova 15, Komárno 945 01.
-1x poukaz v hodnote 10€ – od spoločnosti Teta drogérie SR s.r.o., IČO: 35694254, so sídlom
Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
6. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní dňa 31.08.2021, v čase po 12:00, pričom výber
výhercov bude náhodný a vykonaný elektronicky prostredníctvom elektronického systému
Lukky.
7. Vyhlasovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok súťaže do 3 dní odo dňa uskutočnenia
žrebovania výhercom súťaže prostredníctvom Facebookovej stránky „Stanica Košice“.
Pokiaľ účastník súťaže nebude v termíne a spôsobom podľa bodu 6 upovedomený stranou
Vyhlasovateľa, znamená, že v súťaži neuspel.
8. Výhercom súťaže budú odovzdané výhry do rúk v priestoroch Stanice Košice (okrem výhry
podľa bodu 5. výhry č. 1 a výhry č.2), ku ktorým budú odovzdané poukazy) a to najneskôr
do 15 dní od oznámenia výsledku úspešným súťažiacim. Pokiaľ na správu od Vyhlasovateľa
súťažiaci nezareaguje v lehote 15 dní od oznámenia o výhre a výhru si do uvedeného
termínu neprevezme, nárok na výhru stráca. Pre prípad neprevzatia výhry, výhra prepadne
v prospech Vyhlasovateľa alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného
výhercu. V tejto situácii a za týchto okolností nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek
kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera.
9. Každý účastník súťaže súhlasí so spôsobom uverejnenia výsledkov suťaže.
10. Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru iba v rozsahu
a za podmienok určených podmienkami súťaže v tomto štatúte.
11. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté s neuplatnením, nevyzdvihnutím
alebo neprijatím výhry.
12. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou, výhrou v spotrebiteľskej súťaži. V prípade rozporu ustanovení podmienok v tomto
štatúte súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa
výkladu podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne
príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže.
13. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce
hodnotu 350 EUR, kedy daňová povinnosť je na strane výhercu.
14. Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách
a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V. Ochrana osobných údajov
1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov súťaže budú Vyhlasovateľom spracované
primárne za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, výkonu a
obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj
na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul
pre spracovanie, o čom bude daný účastník súťaže vždy informovaný.
2. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného
záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), ktorým je záujem o
naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov
účastníkov súťaže nebolo možné.
3. Ak účastník súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho
kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom
ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o
organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa
toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie
takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR.
4. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a
Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).
5. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
• Pre účasť a vyhodnotenie súťaže vykonáva spracovanie v postavení
prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje
súťažiaceho.
• Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa
Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa,
v závislosti od toho, kto bol v podmienkach súťaže určený ako osoba odovzdávajúca
výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje
súťažiaceho.
• Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a/alebo
Partner (podľa toho, komu sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov),
pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka súťaže.
6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným
organizáciám.
7. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v
postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb
newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.)
8. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od
príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie
(„právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa
spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto
údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má
právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe
oprávneného záujmu.
9. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k
profilovaniu.
10. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených
účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie
údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania súťaže, po dobu stanovenú
zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné
podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži
a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č.
40/1964 Zb.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, nie sú do súťaže
nijak zapojení a voči súťažiacim nemajú žiadne záväzky. Každý súťažiaci účasťou na súťaži
zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči
súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani
nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom
sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je
s Facebookom inak spojená. Údaje poskytuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže, nie
spoločnosti Facebook.
2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti
s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, so
sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice a Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná
4826/12, 820 07 Ružinov.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie súťaže ako aj na zmenu podmienok
súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto štatútu alebo doplňujúcich informácií o
súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou
nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto
zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú
zmenu podmienok súťaže akceptuje.
4. Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v tomto štatúte súťažea akékoľvek kratšie
či stručné publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel.
5. Právne vzťahy týmto štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2021.
V Košiciach, dňa 30.6.2021.
……………………………………
Tím RAIL Group a. s.

Štatút – Veľká letná súťaž

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ“   I.            Úvodné ustanovenia 1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný

Zobraziť článok »
pata

Stanica Košice

Informácie o vlakoch

Stanica Košice je jedinečný projekt nákupnej pasáže, ktorá sa nachádza priamo na železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2022