Search
Generic filters

,,MEGA POUKÁŽKOVÁ SÚŤAŽ“ k MDD

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie

„MEGA POUKÁŽKOVÁ SÚŤAŽ“ k Medzinárodnému dňu detí

zo dňa 27. mája 2020

Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „MEGA MDD SÚŤAŽ“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

WGS Services, s.r.o., Bencúrova 13,040 01 Košice ,

IČO: 52477959, DIČ: 2121040999, IČ DPH SK2121040999

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

WGS Services, s.r.o., Bencúrova 13,040 01 Košice ,

IČO: 52477959, DIČ: 2121040999, IČ DPH SK2121040999

3. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Prevádzkovateľom súťažného online systému je spoločnosť

WGS Services, s.r.o., Bencúrova 13,040 01 Košice ,

IČO: 52477959, DIČ: 2121040999, IČ DPH SK2121040999

4. OBDOBIE A MIESTO KONANIA AKCIE

Súťaž sa koná v čase od 27. 5. 2020 do 3. 6. 2020 do 12:00 na FB stránke Stanica Košice.

5. ÚČASTNÍCI AKCIE

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá

a) je fanúšikom FB stránky Stanice Košice

b) do komentára vo vymedzenom čase trvania súťaže napíše, kde najradšej nakupuje veci pre svoje deti

Na akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a/alebo

spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže.

6. AKO ZÍSKAŤ CENU

Jedinou možnosťou účasti na súťaži je zaslanie splnenie podmienok uvedených v bode 5a, a 5b.

7. SÚŤAŽNÉ KOLO

Súťaž pozostáva z 1 súťažného kola, ktoré trvá od momentu pridania súťažného príspevku na FB stránku stanica Košice do 3.6.2020 do 12:00.

8. VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

8.1 VÝHRY

PARTNERI súťaže venovali do súťaže tieto výhry:

1, miesto:

PEPCO – 2x 10€ a 1x 5€ poukážka, TETA DROGÉRIE –  1x 10€, CANDY MÁNIA – 1x 10€ a 1x 5€ poukážka, NORMA – 1x 10€ poukážka, KNIHY PRE KAŽDÉHO – 1×10€ poukážka, FOOD EXPRESS – 1x 10€ poukážka na zmrzlinu, ICONES – 1x 20€ poukážka, FLYING TIGER – 1x 10€ poukážka

2, miesto:

PEPCO – 2x 10€ a 1x 5€ poukážka, TETA DROGÉRIE –  1x 10€ poukážka, CANDY MÁNIA – 1x 10€ a 1x 5€ poukážka, NORMA – 1x 10€ poukážka, KNIHY PRE KAŽDÉHO – 1×10€ poukážka, LEKÁREŇ – 1x 5€ poukážka, FLYING TIGER – 1x 10€ poukážka

3, miesto:

PEPCO – 1x 10€ a 1x 5€ poukážka, TETA DROGÉRIE –  1x 10€ poukážka, CANDY MÁNIA – 1x 10€ a 1x 5€ poukážka, NORMA – 1x 10€ poukážka, KNIHY PRE KAŽDÉHO – 1×10€ poukážka, FLYING TIGER – 1x 10€ poukážka

4, miesto:

PEPCO – 1x 5€ poukážka, TETA DROGÉRIE –  1x 10€ poukážka, CANDY MÁNIA – 1x 5€ poukážka, NORMA – 1x 10€ poukážka, KNIHY PRE KAŽDÉHO – 1×10€ poukážka, MINIPOTRAVINY – 5€ poukážka, FLYING TIGER – 1x 10€ poukážka

5, miesto:

PEPCO – 1x 5€ poukážka, TETA DROGÉRIE –  1x 10€ poukážka, CANDY MÁNIA – 1x 5€ poukážka, KNIHY PRE KAŽDÉHO – 1×10€ poukážka, FLYING TIGER – 1x 10€ poukážka

Účastník svojou účasťou v súťaži túto skutočnosť berie bezvýhradne na vedomie a súhlasí s tým.

8.2 SPÔSOB URČENIA VÝHRY

5 výhercovia budú určení na základe losovacieho systému.

Súťaž bude vyhodnotená ihneď po oficiálnom ukončení kola, tzn. v určený deň o 12:00 hod. a výsledky budú následne oznámené na sociálnej sieti Fb: Stanica Košice a rovnako aj na webe: www.stanicakosice.sk

Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernej správe pre možnosť získania výhry vrátane dodržania stanovených termínov pre prevzatie výhier. Výherca musí potvrdiť prijatie určenej výhry.

Poukážky od partnerov Stanice Košice boli rozdelené do 5 výhier pre 5 vyžrebovaných výhercov. Podmienky uplatnenia poukážok si každý partner – prevádzka určí sama a s podmienkami oboznámi výhercu. Rovnako si dĺžku doby na uplatnenie poukážky určí samotný partner – prevádzka.

Odovzdanie výhry výhercovi môže byť podmienené

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži ani požadovať akékoľvek iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na súťaži ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.

Pokiaľ si výhercovia v stanovenej lehote (maximálne 7 dní od uverejnenia mien výhercov) a na určenom mieste (Food Express – výdajné okienko Food PARKu na Stanici Košice) svoje ceny neprevezmú alebo nepožiadajú o ich zaslanie poštou, ich nárok na cenu zaniká a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

Výhra je neprevoditeľná na inú osobu.

8.3 SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

Výhry  – poukážky na nákup budú odovzdané vo vytlačenej podobe 2 spôsobmi:

a) Výhry budú vydané 5 vyžrebovaným víťazom v prevádzke Food PARK – výdajné okienko Food Express na Stanici Košice, Staničné námestie 11, kde sa po predložení občianskeho preukazu preukáže taktiež potvrdzovacou správou od Stanice Košice, ktorá bude zaslaná na jeho FB profil.

b) Výhry budú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene na adresu uvedenú výhercom (popr. zákonným zástupcom maloletého výhercu) pri potvrdení prijatí výhry podľa pokynov na www.stanicakosice.sk. Výhry budú odosielané najneskôr do 5 kalendárnych týždňov od potvrdenia prijatia výhry výhercom a vyplnení kontaktných údajov pre zaslanie výhry.

Výherca je povinný uviesť všetky požadované údaje správne a úplne, v opačnom prípade Usporiadateľ nemôže garantovať doručenie výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu či chybné dodanie zásielky a nie je povinný zabezpečiť náhradné plnenie v podobe novej výhry či peňažného plnenia.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním komentára do súťaže dáva súťažiaci usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Účelom spracovania osobných dát je vyhodnotenie súťaže a komunikácie s výhercami súťaže. Doba spracovania je po dobu súťaže a jej vyhodnotenia.

Osobné údaje účastníkov budú spracovávané usporiadateľom,

ako správcom osobných údajov, organizátorom a technickým správcom.

Účastník súťaže má právo súhlas kedykoľvek odvolať na email

marketing@stanicakosice.sk a právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne

obmedzenie spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenosnosť týchto údajov k inému

správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník slobodne,

dobrovoľne, ničím nepodmienečne a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

Do súťaže nebudú zaradení tí účastníci, ktorí nebudú spĺňať pravidlá určené v bode 5a, a 5b.

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto súťaže.

E-mailová infolinka: marketing@stanicakosice.sk je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 15.30 hodiny.

12. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť súťaž bez akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach súťaže www.stanicakosice.sk a rovnako aj na sociálnych sieťach.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci súťaže utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor a usporiadateľ súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. Jediným právne záväzným dokumentom k súťaži sú tieto úplné pravidlá.

Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí presne odpovedať ich skutočnej podobe.

13. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII

Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.stanicakosice.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

V Košiciach 27.5.2020, spol. WGS services, s.r.o.

pata

Stanica Košice

Stanica Košice je jedinečný projekt malého nákupného centra, ktoré sa nachádza priamo na Železničnej stanici v Košiciach.

Stanica Košice © / Všetky práva vyhradené

2021